Deklaracja Dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Dom Pomocy Społecznej w Przatówku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Miller, kadry@dpsprzatowek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 675 12 29 w.11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej znajduje się pod adresem: Przatówek 1, 98-240 Szadek.
Wejście na teren Domu prowadzi przez bramę lub furtkę zaopatrzoną w domofon obsługiwany przez pracowników Domu. Przy wejściu do budynku portierni znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową oraz świetlną umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Domu przy wejściu na teren Domu.
Wejście główne do budynku Domu jest widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku.
Zarówno wejście główne do budynku, jak również wejścia boczne z dziedzińca Domu zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z pomocą chodzików i balkoników poprzez zaopatrzenie w pochylnie (podjazdy). Podjazdy wyłożone są kostką brukową, wyposażone są w barierki, a drzwi głównego wejścia i boczne od dziedzińca DPS szerokością dostosowane są do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego.
Pomieszczenia sanitarne i łazienki oraz pomieszczenia użytkowe są oznaczone odpowiednimi piktogramami i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia administracji mieszczą się na parterze budynku głównego.

Parking posiada dwa wyznaczone i wyraźnie oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte , wyposażone w poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni posiada powłokę antypoślizgową.

W budynku znajduje się winda łącząca parter z pierwszym piętrem. Winda znajduje się na końcu korytarza na wprost od wejścia głównego. Winda przystosowana jest do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach, wyposażona jest w wyświetlacz świetlny wskazujący numer piętra.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Na terenie Domu nie ma głośników systemu dźwiękowo naprowadzającego osoby niewidome lub słabosłyszące, nie ma również pętli indukcyjnych, jednak każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy przewodnika, którym jest pracownik Domu.

Udogodnienia

 1. Podjazdy dla wózków.
 2. Winda,
 3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Możliwość skorzystania z przewodnika - pracownika DPS

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
 2. Brak systemu dźwiękowo naprowadzającego osoby niewidome lub słabosłyszące.
 3. Brak pętli indukcyjnych.
 4. Brak możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.